Актуальні питання оподаткування юридичних осіб

Сьогодні, 16 лютого, у прес-центрі ІА «Мост-Дніпро» у форматі Zoom відбулася прес-конференція на тему: «Актуальні питання оподаткування юридичних осіб».

У прес-конференції взяла участь:

  • Заступник начальника відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування Ірина Жуковіна.

Заступник начальника відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування Ірина Жуковіна повідомила, що наразі триває деклараційна кампанія за 2023 рік з податку на прибуток.

Відповідно до Наказів Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 (із змінами, внесеними Наказами від 07.06.2023, від 24.10.2023 № 573, від 13.12.2023 №699) змінено форму звітування з податку на прибуток за 2023 рік (J0100125 — для юридичних осіб; F0100725 — для фізичних осіб; J0100925 — для інститутів спільного інвестування).

«За її допомогою звітують із цього податку і квартальники, і річники, і підприємства з особливим статусом. При цьому особливі платники (наприклад, банки, страховики, резиденти Дія Сіті на особливих умовах тощо) проставляють у полі 10 вступної частини декларації позначку про свою належність до відповідної спецкатегорії»,- говорить спеціалістка.

Річну декларацію з податку на прибуток подають усі платники, як квартальні, так і річні, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Тобто декларацію за 2023 рік потрібно подати не пізніше 29 лютого 2024 року.

«За загальним правилом платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, установлених Кодексом. При цьому, якщо граничний строк сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов'язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем»,- проінформувала Ірина Жуковіна.

Таким чином, граничний строк сплати податку на прибуток за 2023 рік - 11 березня 2024 року.

Хто є платником податку на прибуток та повинен подавати річну декларацію за 2023 рік?

1) платники, які звітують щоквартально, у тому числі за рік, з доходом від будь-якої діяльності, визначеним за правилами бухгалтерського обліку за минулий 2022 рік понад 40 млн грн (п. 137.4 ПКУ);

2) платники, для яких звітним (податковим) періодом є календарний рік. Дохід від будь-якої діяльності за минулий 2022 рік – понад 40 млн грн, (п.п. «в» п. 137.5 ПКУ).

3) сільгоспники, які не перейшли на особливий звітний період. Як відомо, для сільськогосподарськихтоваровиробників установлено річний звітний період з податку на прибуток (п. 137.5 ПКУ).

Причому, п.п. 137.4.1 ПКУ дозволяє їм обрати особливий річний (звітний) період — з 1 липня минулого звітногороку по 30 червня поточного звітного року.

«Сільгоспники, які не виявили бажання застосовувати особливий звітний період, повинні подати річнудекларацію з податку на прибуток нарівні з іншими прибутківцями. У цьому випадку проставляти сільгосппозначку в полі 10 вступної частини декларації не потрібно»,- зауважила фахівчиня.

4) новостворені платники (зареєстровані у 2023 році). Для новостворених підприємств перший звітний період розпочинається з дати їх реєстрації і закінчується останнім днем звітного податкового року (п.п. «а» п. 137.5ПКУ) – 31 грудня 2023 року.

Тому всі підприємства, створені протягом 2023 року, вперше звітують шляхом подання річної декларації зподатку на прибуток. У ній вони підбивають підсумки діяльності з дати реєстрації по 31.12.2023;

5) платники, які перебували на єдиному податку (звичайні ставки 3 та 5%) та які у 2023 році стали платниками податку на прибуток. Такі платники звітують за правилами п.п. «а» п. 137.5 ПКУ як новостворені – за 2023 рік.

Звітування з податку на прибуток за 2023 рік для платників, які перебували на єдиному податку за ставкою 2 % та з 01.08.2023 повернулися на загальну систему оподаткування – за наступними правилами:

Так Законом внесені зміни, зокрема, щодо викладення в новій редакції п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, які стосуються визначення різниць для:

збільшення фінансового результату до оподаткування на:

  • суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності визнано у складі доходу під час перебування на такій системі;
  • суму собівартості відвантажених (наданих) таких товарів (робіт, послуг), що врахована у податковому (звітному) періоді у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

зменшення фінансового результату до оподаткування на:

  • суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування;
  • суму доходу, визнаного згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) у такому періоді в частині суми їхньої попередньої (авансової) оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування, та оподаткованого єдиним податком.

Положення нової редакції п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ щодо визначення фінансового результату до оподаткування застосовуються починаючи з 01.08.2023.

У зв’язку із зазначеними змінами додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації приведено у відповідність до ПКУ.

«Одночасно звертаємо увагу, що п. 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено особливості переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до переходу на спрощену систему оподаткування.Так, згідно з пп. 9-1.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31.07.2023 використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу, та не відмовилися від їх використання самостійно, з 01.08.2023 автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 цього підрозділу»,- зазначила Ірина Жуковіна

Також вона додала, що відповідно до пп. 9-1.3 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ оподаткування податком на прибуток підприємств платників податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та з 01.08.2023 повертаються на сплату податку на прибуток підприємств, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

  • платники складають та подають Декларацію наростаючим підсумком з початку 2023 календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у пп. 134.1.1 ПКУ, з урахуванням положень підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податку на прибуток, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну;
  • для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період – 2022 рік:
  • не перевищує 40 мільйонів гривень, у 2023 році встановлюється річний звітний період;
  • перевищує 40 мільйонів гривень, у 2023 році встановлюється базовий квартальний звітний період;
  • обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток підприємств для цілей застосування пп. 39.2.1.7пп. 134.1.1 та п. 137.5 ПКУ обчислюється за весь звітний 2023 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди 2023 року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку;

6) прибутківці, які ліквідувалися. Для підприємств, які ліквідуються, останнім податковим (звітним) періодом єперіод, на який припадає дата ліквідації (п.п. 137.4.3 ПКУ).

Тому річну декларацію за 2023 рік подають:

річники, які ліквідувалися протягом звітного року;

квартальники, що ліквідувалися в IV кварталі 2023 року.

7) нерезиденти, які здійснюють діяльність на території України через постійні представництва;

8) платники, які у 2023 році перейшли у резиденти Дія Сіті на особливихумовах. Тоді такі платники подають одну річну декларацію з податку на прибуток за 2023 рік. У ній показуютьрезультати від двох режимів оподаткування: звичайного (до переходу) і на особливих умовах.

9) неплатники податку на прибуток, які протягом звітного року виплачувалиюрособам-нерезидентам доходи із джерелом походження з України та оподатковували їх з утриманням податку на доходи нерезидента або за правилами міжнародних договорів (п. 141.4 іп.п. 134.1.3 ПКУ). Це стосуєть неприбуткових установ, платників єдиного податку, фізичних осіб тощо).

«Усі перелічені організації звітують і подають декларацію з податку наприбуток тільки із заповненими рядками 23 ПН, 25 і додатком ПН (кількома додатками ПН — якщо дохідвиплачувався декільком нерезидентам), а також із додатком ПП (якщо застосовувалися знижена ставка чизвільнення відповідно до міжнародного договору). Інші рядки в декларації вони не заповнюють і інші додатки знею не подають»,- резюмувала заступник начальника відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування Ірина Жуковіна.

Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook